A revolutionary from Mars

دوست ندارم ایده هایم مرا از زندگی جدا کنند اما بدون آنها زندگی معنا ندارد

پیوندها
آخرین مطالب
همه چیز از آنجا شروع شد که گفتند تو باید بروی
 و من آمدم
بدون پیش نیاز
بدون هماهنگی
بدون تشریفات
بدون بار
و من تنها خودم را آوردم
اما اینجا انگار
به قول شاعر
برای از تو سرودن هوا کم است
و من آمده ام تا از تو بگویم 
نمی دانم چه باید کرد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟